शुभयात्रा

तामाङ भाषामा : जाचाकोलाला अनलाइन सुरक्षा

2021-4-8 0 share 0 likes,

खाल्दा तोमुला?

च्युईब्रे दिङ आछ्योबा जाचाकोलादा अनलाइन सुरक्षाला तामरी च्यातोमुला

खालसे च्या मुला?

जाचाकोलाला अनलाइन सुरक्षा लाबारी दूरसञ्चार ठिम २०५३ ला दफा १३ से पिन्बा याङताम प्रयोग लासी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसे अनलाइन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६ से च्यामुला।

 

दायित्व खाल्ला ताबा थेन खाल्से तिक लाबा?

इन्टरनेट सेवा प्रदायक

दिम थेत्मा थेन ह्यूलबा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

स्रोत: अनलाईन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६

 
  • तामाङ भाषामाः लैङ्गिक हिंसा तिक हिन्ला ?
  • तामाङ भाषामा: साइबर अपराध ग्याम खाराङ लासी सोवा?